Bo goberno

Compromisos éticos

O Centro Xuvenil Abeiro, en coherencia cos seus valores e co seu compromiso coa transparencia e rendición de contas, establece a continuación unha relación de compromisos éticos de comunicación coa finalidade de transmitir á sociedade información veraz e confiable:

  • Polo menos unha vez ao ano informará aos seus socios, doantes e colaboradores sobre as actividades da organización.
  • Son requisitos para levar a cabo a comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico institucional e páxina web propia en funcionamento, con información de todas as actividades da organización.
  • A organización poñerá ao dispor de quen o solicite a memoria anual de actividades e a memoria económica anual.
  • As campañas de publicidade, captación de fondos e información pública reflectirán de maneira fiel os obxectivos e a realidade da organización e non inducirán a erro.
  • Prestarase especial atención ao tratamento de asuntos que afecten á infancia e á mocidade e respectarase o dereito á intimidade dos menores.

O Centro Xuvenil Abeiro asume o compromso de previr, detectar e actuar de forma contundente no seu ámbito de actuación contra calquera modalidade de violencia contra as persoas, exspecialmente menores de idade e persoas adultas en situación de vulnerarabilidade.

Estatutos

Proposta educativa

O Centro Xuvenil Abeiro asume como proposta educativa a dos Oratorios e Centros Xuvenís Salesianos

Sistema de protección á infancia e persoas vulnerables

O Centro Xuvenil Abeiro pertence á Casa Salesiana de A Coruña e, como tal, forma parte da Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, da Congregación Salesiana, que agrupa un conxunto de obras educativas, estendidas polas Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, A Rioxa, Navarra, Castela e León, Madrid e Castela a Mancha.

A maior parte das persoas destinatarias das nosas actividades son nenos, nenas e adolescentes, todos eles menores de idade. Nos nosos ambientes pode haber tamén adultos en situación de vulnerabilidade, persoas que, por razóns de discapacidade, enfermidade ou polo contexto no que se atopan, son ou poden ser incapaces de protexerse a si mesmas de potenciais danos ou situacións de explotación.

O sistema salesiano desde o que educamos é o denominado Sistema Preventivo de Don Bosco. Este sistema desenvolvémolo mediante:

  • A presenza de cada educador con cada educando, desde a proximidade, o coñecemento e o respecto
  • A oferta dun ambiente educativo amplo, rico de propostas, que se configura como unha contorna segura para o menor.

A nosa política é, desde o noso propio carisma educativo, a de protección e coidado dos e das menores. Toda a comunidade educativa, sexan salesianos ou segrares, da nosa Casa están chamados a desenvolver este sistema para a promoción integral dos nenos, nenas, mozos e mozas que as familias nos teñen confiados.

Desde este espírito preventivo, ofrecemos o Código de Conduta, co que todos as persoas educadoras e que poidan estar en contacto con menores e adultos vulnerables se comprometen para garantirlles un espazo seguro, un trato digno e un ambiente positivo de crecemento persoal integral.

Plan de Igualdade

O Centro Xuvenil Abeiro responde ao compromiso que o identifica, como entidade socioeducativa, cos principios recollidos na Lei Orgánica 3/2007 para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes, incluíndo de forma transversal este enfoque de xénero dentro da súa identidade. Por isto, ten adoptado o Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades que establece un marco de actuación que sexa vehículo para alcanzar unha verdadeira igualdade de oportunidades dentro dos centros e asociacións da Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco.

Plan de Voluntariado

O Centro Xuvenil Abeiro é unha entidade que non se pode entender sen a acción voluntaria de moitas persoas mozas, que dedican o seu tempo nos diversos programas que se coordinan desde a entidade e temos adoptado como propio o Plan de Voluntariado aprobado no marco da Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España.