A nosa misión é a de favorecer o crecemento e a maduración das persoas dende unha visión cristiá da vida acordo co estilo salesiano que pretende formar “bos cristiáns e honrados cidadáns” e segundo o cal tratamos de:

 • Responder, con medios concretos de tipo persoal, cultural ou social, aos intereses, inquedanzas e necesidades máis profundas de cada persoa, nun clima de liberdade, responsabilidade e respecto.
 • Facer unha proposta de valores cristiáns e posibilitar a súa experiencia.
 • Favorecer a creación dunha comunidade educativa na que os seus integrantes vivan e compartan experiencias de enriquecemento persoal.
 • Axudar á infancia e mocidade a medrar na responsabilidade e no compromiso por crear un mundo mellor para todas as persoas.

Deste xeito o noso Centro Xuvenil opta por unha educación dende o ámbito non formal cos seguintes valores e visión:

 • Centrada na persoa, que se insire na sociedade e a transforma.
 • Fundamentada na Fe e nos valores evanxélicos.
 • Que unifica nun mesmo proceso a maduración humana-cristiá, a promoción social e a animación no tempo libre.
 • Que fundamenta o seu estilo educativo na relación persoal coa persoa moza nun ambiente de familia, comprometido co barrio, a zona e a comunidade á que pertence e aberta a dar resposta ás necesidades das persoas máis vulnerables da nosa sociedade e dos países máis necesitados.
 • Que promove a igualdade e a convivencia de xénero.
 • Que promove unha educación sexual coherente cos valores de respecto entre as persoas e as súas diferentes opcións.
 • Que promove unha educación para a saúde.
 • Que promove a lingua e a cultura galega.